Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

BIJ FITNESS CENTER WEESP    2015

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Fitness Center Weesp: de fysieke locatie van Fitness Center Weesp: welke u een abonnement heeft afgesloten. Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Fitness Center Weesp: en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 2: Lid worden en toegang

a. Lid worden bij  Fitness Center Weesp op de volgende manieren:

1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.fitnesscenterweesp.nl); of

2. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Fitness Center Weesp lidmaatschappas in te leveren

b.

Bij inschrijving via de website of telefonisch heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manier van Inschrijving die is beschreven in artikel 2a sub. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is  Fitness Center Weesp: om inschrijfgeld en de prorata kosten in rekening te brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping.

c.

Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een

Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Fitness Center Weesp:

d.

Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van , Fitness Center Weesp: kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

e.

Uitsluitend op vertoon van een geldige  Fitness Center Weesp: krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de Fitness Center Weesp.

f.

De minimum leeftijd voor inschrijving is 15  jaar.

g.

In het geval van speciale acties kan Fitness Center Weesp: aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Fitness Center Weesp lidmaatschap pas of Technogym key

a.

De  Fitness Center Weesp lidmaatschap pas/key blijft te allen tijde eigendom van het lid welke deze bij het afsluiten van het abonnement koopt.

b.

Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Fitness Center Weesp pas/key

c.

Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de  Fitness Center Weesp pas/key dient het Lid dit te melden bij aan van Fitness Center Weesp pas waarna de Fitness Center Weesp pas/key wordt voor toegang tot de Fitness Center Weesp:  De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).

d. Bij verlies of diefstal van de , Fitness Center Weesp pas/key dient het lid een nieuwe pas/key aan te schaffen. Kosten hiervoor bedragen €10,-.

Artikel 4: Openingstijden

a.

Fitness Center Weesp: bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b.

Fitness Center Weesp: is gerechtigd om  geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c.

Fitness Center Weesp: is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van)  tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d.

Fitness Center Weesp: gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde Fitness Center Weesp: voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

a.

Een Overeenkomst bij Fitness Center Weesp: wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van 6 maanden, 12 maanden,  maanden of 36 maanden vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan.

b.

Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid, een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Fitness Center Weesp: is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c.

Fitness Center Weesp: behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.

d.

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. e.

Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.

g.

Bij niet tijdige ontvangst door Fitness Center Weesp: van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Fitness Center Weesp: is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

h.

Een Fitness Center Weesp: pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan  Fitness Center Weesp: Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

i.

Fitness Center Weesp behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks vanaf 1 januari met maximaal 10% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 10%. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

j.

Indien het Lid, geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

k.

Fitness Center Weesp: behoudt zich het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

l.

Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien: – de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Hierbij is het verplicht dat het Lid een officieel document overhandigd waaruit blijkt dat het lid is ingeschreven bij de gemeente. De ondernemer is gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld. Ook hierbij is sprake van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.

Indien Lid naar de beoordeling van Fitness Center Weesp: aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand vanaf de kennisgeving.

n.

Het is voor het Lid mogelijk om de Overeenkomst af te kopen. Hierbij berekent Fitness Center Weesp: het verschil tussen de contributieprijs van het gekozen abonnement en de contributieprijs van het kortst lopende abonnement en wordt dit vermenigvuldigd met het aantal afgenomen maanden. Ook hierbij is sprake van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn. Indien het lid van deze optie gebruik wilt maken, ontvangt het lid een factuur voor deze afkoopsom. Dit bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

a.

Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt   per aangetekend brief of bij de receptie van Fitness Center Weesp.

Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 1 volledige kalendermaand.

c.

Fitness Center Weesp: behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Fitness Center Weesp: het Lid de toegang te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

d.

Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

e.

Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in artikel 6 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden

gebracht. Deze bevriezingsperiode kan tot maximaal zes maanden.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a.

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Fitness Center Weesp: is geheel voor eigen risico van het Lid.

b.

Fitness Center Weesp: de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

c.

Het Lid zal zowel  Fitness Center Weesp: haar medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d.

Fitness Center Weesp: geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot  Fitness Center Weesp: het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Clubmanager.

Artikel 9: Persoonsgegevens

a.

Fitness Center Weesp: verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b.

Fitness Center Weesp: verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

c.

Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Fitness Center Weesp: kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Fitness Center Weesp:

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

a.

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitness Center Weesp: aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Fitness Center Weesp: zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestiging is gevestigd.

C.

Fitness Center Weesp HOUDT EEN REGISTER BIJ WAARIN DE NAMEN, ADRESSEN EN GEBOORTEDATA, GESLACHT ALSMEDE (INDIEN MOGELIJK) EEN TELEFOONNUMMER EN PERSOONLIJK E-MAILADRES VAN DE LEDEN ZIJN OPGENOMEN. IN HET REGISTER WORDEN ALLEEN DIE GEGEVENS BIJGEHOUDEN DIE VOOR HET REALISEREN VAN HET DOEL VAN DE SPORTSCHOOL NOODZAKELIJK ZIJN. DE DIRECTIE KAN GEREGISTREERDE GEGEVENS AAN DERDEN VERSTREKKEN, WAARONDER SPONSORS, BEHALVE VAN HET LID DAT TEGEN DEZE VERSTREKKING BIJ ONS BEZWAAR HEEFT GEMAAKT. DOORGIFTE VAN DE GEGEVENS ZONDER HET RECHT OP BEZWAAR GEBEURT VOOR DE NOODZAKELIJK DOOR DE SPORTSCHOOL AAN DERDEN TE VERSTREKKEN GEGEVENS, WAARONDER AAN DE BOND, EN AAN OVERHEDEN OF INSTELLINGEN, ONDER ANDERE IN VERBAND MET TE VERKRIJGEN SUBSIDIES. GEGEVENS WORDEN NIET LANGER BEWAARD DAN NOODZAKELIJK GELET OP HET DOEL OF EEN BESTAANDE WETTELIJKE VERPLICHTING.

Artikel 12: Tot slot

a.

Door inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Fitness Center Weesp: accepteren en hiernaar te handelen.

b.

Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Fitness Center Weesp: zijn terug te vinden op www.fitnesscenterweesp.nl en op te vragen bij de balie van

Fitness Center Weesp:

Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Fitness Center Weesp: en het Lid.